Manual explicatiu per pujar
els rebuts pagats de lloguer
via online.


DOCUMENTACIÓ A PREPARAR PER LA SOL·LICITUD

Quins documents em calen, per a l'ajuda dels 12 habitatges?

El termini per a la presentació de sol•licituds des del dia següent hàbil al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins el dia 14 d'octubre de 2022.

nova

QUADRE-RESUM DE DOCUMENTS

En el moment de fer la sol·licitud heu de tenir la documentació següent en format PDF i la identificació digital preparada:

Podeu consultar com tramitar la identificació digital (idCAT) en aquest enllaç.

TORNA EL BO JOVE

Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús.

El termini: del 28 de setembre a les 9h fins el dia 7 d’octubre a les 15h

nova

QUADRE-RESUM

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió social o per facilitar l'emancipació i el gaudi d'un habitatge o habitació per a joves fins a 36 anys.


RESOLUCIÓ DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves per a l'any 2022 (ref. BDNS 649201). (DOGC núm. 8759 publicat el 23/09/2022)


Enllaç al formulari de sol·licitud:

Vull sol·licitar-ho!

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

La Diputació ha concedit nou subvencions per a polítiques socials.

La Diputació ha concedit nou subvencions per a l’adquisició i la reforma d’habitatges destinats a polítiques socials i l’elaboració d’un estudi en l’àmbit de l’habitatge.

nova

QUADRE-RESUM DE SUBVENCIONS DDGI

El 19 d’abril de 2022 la Diputació de Girona va concedir a l'Ajuntament de Figueres les subvencions següents:

  • • Tres subvencions per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials per import total de 90.000 €.
  • • Cinc subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials per import total de 41.143,57 €.
  • • Una subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques socials d’habitatge per import de 4.749,25 €.
    (que subvencionarà un estudi de les necessitats residencials de la gent gran de Figueres.)

Informació complementària

L'Oficina Local d'Habitatge de Figueres, l'assessora.

Amb la centralització de serveis, es pretén simplificar la tasca als ciutadans i agilitzar-ne la tramitació.

Té un habitatge disponible?

Inscrigui el seu pis sense habitar i llogui amb garanties. Contacti per concertar una visita: gestiohabitatge@figueres.org

Guia del Lloguer Social Obligatori (AHC)

Guia/referència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per conèixer els termes del Lloguer Social Obligatori (LSO).

Necessito que valorin la meva situació?

Per als casos previstos, s'haurà de comptar amb una valoració favorable del serveis socials municipals.

Puc demanar les PPEU si visc en un habitatge públic?

No, però si el cost de l'habitatge del parc públic el pot situar en risc d'exclusió residencial, es pot acollir al procediment d'ajut implícit.

Ajuts a la rehabilitació (AHC)

Línies de subvencions a la rehabilitació que ofereix la Generalitat de Catalunya.

INFORMACIÓ PER VALORAR LA SOL·LICITUD

Prestacions d'especial urgència (PEEU)

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

nova

INFORMACIÓ PER A LA SEVA TRAMITACIÓ:

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat, l'import màxim és de 4.500 euros, i es pot atorgar per un període màxim de deute de dotze mesos, encara que l'import total concedit no arribi a la quantia màxima anterior.

Prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer: l'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. . Es reconeix a partir del mes següent a la data de la resolució favorable, per un període de dotze mesos, renovable fins a un màxim de 24 mesos més prèvia presentació de la sol·licitud.

Incompatibilitats i compatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb qualsevol altre ajut per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i amb el cobrament d'altres ajuts, que provinguin de qualsevol Administració o organisme públic per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Pagament de la prestació

El pagament de la prestació es farà per transferència ordinària a la persona propietària de l'habitatge o a la persona que la representi legalment o a la persona que es designi en els acords derivats dels processos de mediació social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En cas que s'hagi iniciat un procés de desnonament el pagament es farà al Jutjat.

Si es tracta de la prestació per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, es pagarà a la persona sol·licitant, un cop hagi acreditat que està al corrent de pagament. Es pot efectuar en pagaments fraccionats, dins dels 12 mesos següents a la concessió de la prestació.

No poden accedir a aquestes prestacions

Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.

Les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i, no l’han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l’ajut. 

Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.

La persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents: Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores, així com també, socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

INFORMACIÓ PER VALORAR LA SOL·LICITUD

Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges (Next Generation)

Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

Logotip fons Next Generation
nova

INFORMACIÓ PER A LA SEVA TRAMITACIÓ:

Les actuacions objecte de subvenció son la rehabilitació energètica dels edificis residencials així com la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

Podeu consultar com tramitar la identificació digital (idCAT) en aquest enllaç.

Contacte

Contacteu-nos

T'orientem: Clica aquí i demana per Habitatge: T'ajudem a preparar la documentació!.

Demana hora/Cita prèvia

Avda. Salvador Dalí, núm. 107 - 17600 FIGUERES

Truqueu-nos

972.03.22.00 (demaneu per habitatge)

Informació i seguiment de tràmits

Tel. 600.49.03.31 (Informació municipal d'habitatge.)

Tel. 012 (Conèixer informació i estat de tramitació convocatòries de la Generalitat.)